אפרסמון מופחת ריסוסים-

זמן הבשלה ארוך לא מובחל!!!